ŘÁD MAŽORETKOVÉHO KLUBU BALLERISIMO HLUČÍN 
(dále jen MK Ballerisimo Hlučín)

1. Povinností každé mažoretky i rodičů je seznámit se s tímto řádem klubu.

2. Řád mažoretek je závazný soupis pravidel, kterými se všechny členky týmu MK Ballerisimo Hlučín zavazují řídit. Jeho změna je vyhrazena. Povinností mažoretek a rodičů je pravidelně sledovat jeho změny.

3. MK Ballerisimo Hlučín je sportovní klub, který se věnuje mažoretkovému sportu, a to na republikové i mezinárodní úrovni v hobby i profi kategorii.

4. Členkou klubu se stává mažoretka, která vyplnila přihlášku a uhradila školné a jiné smluvené poplatky. Školné (1.500,-Kč/pololetí) se hradí vždy nejpozději do 30. září na první pololetí a do 31. ledna na druhé pololetí, a to na účet klubu. Jiné poplatky (např. startovné, příspěvek na kostým, hůlka, obuv, oddílové oblečení,…) se hradí vždy nejpozději do data stanoveného vedením klubu. Doklad o platbě bude vystaven na vyžádání u hlavní vedoucí oddílu.

5. Mažoretka přijde na trénink s dostatečným časovým předstihem a připraví se. Odpovědnost za dítě během cesty na trénink a z tréninku přebírá plně zákonný zástupce dítěte. Tréninkové oblečení = černý dres, černé leginy, jazzovky popř.kozačky. Vlasy stáhnuté v culíku či drdolu, s sebou všechny věci dle seznamu pro dané družstvo.

6. Pozdní příchody na trénink či dřívější odchody z tréninku netolerujeme. Omluva z tréninku je možná pouze ze závažných důvodů. Pro připravenost a pro úspěch na soutěžích a vystoupeních je nutná nejvyšší možná účast na trénincích.

7. V době tréninku je do tělocvičny a šaten rodičům i jiným osobám vstup zakázán. Případné dotazy mohou být vyřízeny vždy po tréninku.

8. Každá mažoretka je povinna účastnit se tréninku mažoretek i PTP (pohybová a taneční průprava - balet a gymnastika).

9. Mažoretka, která trénink ze závažného důvodu zameškala, přijde na další trénink připravena tak, aby zvládala navázat ve svém družstvu na předcházející trénink, jak sestavami, tak kvalitou prvků nacvičených v minulých trénincích. Mažoretka se domluví s jinou členkou družstva, či individuálně dotrénuje prvky doma. Pro pomoc slouží videa z tréninku poslaná trenérkami na email rodičů či konzultace s trenérkami. Mažoretka musí dodržovat domácí tréninkový plán (tj. každodenní trénink doma po celý rok).

10. Mažoretka a rodiče zodpovědně přistupují ke všem akcím klubu. Práce v oddíle je kolektivní. Mažoretka a rodiče zodpovídají za pravidelnou účast na všech trénincích, vystoupeních, soustředěních a všech soutěžích a jiných akcích klubu. Neúčast na jakékoliv soutěži je nepřípustná. Termíny soutěží budou rozeslány v dostatečném časovém předstihu na uvedené kontaktní emaily nejpozději do 31.1. kalendářního roku dané soutěžní sezóny. Termíny nesoutěžních vystoupení a dalších akcí klubu jsou zveřejňovány průběžně. Je proto nutno sledovat informační emaily. Mažoretkový sport je kolektivním sportem a neúčast kterékoliv mažoretky na soutěži znamená penalizaci celého týmu.

11. V případě jakékoliv nezbytně nutné nepřítomnosti na tréninku rodiče mažoretku řádně omluví v dostatečném předstihu emailem (mazoretky-ballerisimo@seznam.cz). Trenérky evidují docházku. V případě neuspokojivé docházky bude mažoretka nepřipravena, nebude zařazena do soutěžních sestav a bude přesunuta na pozici náhradnice. Žádáme rodiče, aby případné další aktivity dětí plánovali s ohledem na tréninkový a soutěžní plán.

12. Jakékoliv rozhodnutí o zařazení mažoretky do daných choreografií, jak skupinových, tak sólových je plně v kompetenci trenérek. Celkové startovné se dělí počtem soutěžících mažoretek z celého klubu tak, aby každá mažoretka platila stejnou částku. Na postupových soutěžích si hradí startovné zvlášť pouze mažoretky za sólo.

13. Oddíl disponuje kvalitním trenérským týmem. Trenérky jsou držitelkami trenérských licencí v oblasti mažoretkového sportu a tance. Rodiče i mažoretky plně respektují rozhodnutí kvalifikovaných trenérek, nekoučují své děti a nezasahují do průběhu tréninku.

14. V soutěžích jsou nejdůležitější skupinové choreografie ( sestava, defilé, velký mix ), poté sedmice, tria a dua. Nejmenší prioritu má sólo. Děláme kolektivní sport a takto k němu budeme přistupovat. Jakákoliv skupinová choreografie je nadřazena individuální choreografii.

15. Mažoretka patří do skupiny MK Ballerisimo Hlučín, tudíž i v sóloformacích reprezentuje oddíl MK Ballerisimo Hlučín. Trenérky mají na starost choreografii sóloformace (pokud není domluveno jinak, a to zejména u starších děvčat), hudbu i kostým mažoretky. Medaile a diplom na soutěži je majetkem mažoretky. Všechny poháry jsou majetkem klubu MK Ballerisimo Hlučín jako celku.

16. Základním pravidlem je „Mažoretka je hrdá za příslušnost ke svému týmu. Pověst celého týmu chrání a rozvíjí ji kladným směrem.“ Jakýkoliv únik, informací týkajících se tréninků, soustředění, vytvářených choreografiích, pravidlech, postupech, plánu tréninku a témat směrem ke konkurenci či široké veřejnosti je kvalifikováno jako hrubé porušeni základních pravidel klubu. Toto pravidlo je závazné pro mažoretky i jejich rodiče.

17. Jakákoliv věc (kostým, mikina, apod.), na kterou přispívá kromě rodičů i oddíl MK Ballerisimo Hlučín, se stává majetkem klubu.

18. Mažoretka na pokyn trenérky převezme kostým a jeho součásti, týmové oblečení či další výbavu. Mažoretka odpovídá za ztrátu či poškození převzatých věcí.

19. Oddíl zodpovídá za kostýmy – šití sestav i sedmic mají na starost vybrané švadleny. To samé platí i o sóloformacích. Návrh kostýmu podávají trenérky po poradě s mažoretkou, popřípadě poté s rodičem. Kostým musí korespondovat s hudbou a tématem. Pro každý soutěžní rok se připravují nové kostýmy.

20. Ukončení činnosti mažoretky v MK Ballerisimo Hlučín je možné pouze v době po ukončení dané soutěžní sezony ( k 31.8. daného kalendářního roku), a to na základě vyplněné odhlášky. Školné se při odchodu z klubu nevrací. Mažoretka, která ukončí své členství a má ve svém držení jakékoliv věci patřící klubu, tyto věci odevzdá trenérce nejpozději ke dni ukončení členství. V případě ztráty nebo poškození věci nad rámec obvyklého opotřebení se zavazuje uhradit cenu ztracené, event. poškozené, věci stanovenou dle platného ceníku. Mažoretka a zákonný zástupce jsou dále povinni ke dni ukončení členství mažoretky vypořádat veškeré splatné i nesplatné finanční závazky, převzít od klubu dokumentaci vztahující se k mažoretce apod.

21. Povinností mažoretky a rodičů je pravidelně sledovat svůj kontaktní email, který uvedli na přihlášce (informační kanál) a včas reagovat. Naše webové stránky jsou: www.ballerisimo.webnode.cz a oddílový email: mazoretky-ballerisimo@webnode.cz.

22. Upozorňujeme rodiče, že pojištění klubu MK Ballerisimo Hlučín nezahrnuje úrazové pojištění dětí.

23. Svým podpisem zákonný zástupce dítěte stvrzuje, že jeho dítě je zdravotně způsobilé oddíl navštěvovat a nemá žádná zdravotní omezení ve vztahu k prostředí a činnosti oddílu. Může sportovat a podléhat sportovní fyzické zátěži.

24. Řád MK Ballerisimo Hlučín, z.s. byl schválen dne 8.9.2015 a jeho aktualizace byla provedena a schválena 31.8.2019. Řád je účinný od 1.9.2019.

 

MK Ballerisimo Hlučín je sportovním klubem, který si zakládá především na přístupu fair play, disciplinovaném a zodpovědném přístupu trenérského týmu, mažoretek i rodičů. Stejně důležitá je ale pro nás i přátelská atmosféra, dobré vztahy v týmu a individuální přístup ke každé svěřenkyni. Proto se neváhejte kdykoliv obrátit na trenérský tým a vedení klubu s jakýmkoliv dotazem či problémem.