ŘÁD SPORTOVNÍHO ODDÍLU MAŽORETEK MK BALLERISIMO HLUČÍN

1. Pokud chci provádět cokoliv předem nedomluveného či nestanoveného, musím se nejdříve zeptat trenérky. Mažoretka i rodiče jsou povinni se seznámit s tímto řádem.

2. Účastnit se tréninků a všech dalších akcí mohou pouze ty mažoretky, které mají vyplněnou přihlášku a uhrazené školné či jiné smluvené poplatky. Školné (1.500,- / pololetí) se hradí do konce září a do konce ledna na účet klubu. Je určeno k platbám za pronájem tréninkových prostorů, k částečnému pokrytí nákladů za kostýmy a další potřeby pro chod klubu. Jakýkoliv doklad o platbě je vystaven na vyžádání u hlavní vedoucí oddílu.

3. Mažoretka přijde na trénink 10 minut před jeho zahájením. Převlékne se, přezuje se a čeká v šatně. Nikdo necvičí v oblečení, v kterém přijde na trénink. Tréninkové oblečení = černý baletní/gymnastický dres z Decathlonu a černé legíny. Není povoleno trénovat ve volném oblečení. Na běžný trénink si mažoretka nosí vodu v podepsané láhvi. Na víkendové soustředění i svačinku. Obuv na baletní tréninky = měkké baletní piškoty, na trénink mažoretek = černé jazzovky. Dále s sebou hůlku, popř. třásně, švihadlo, tréninkový deníček, v zimě navíc černou mikinu.

4. Mažoretka má vlasy stáhnuté v culíku vzadu na hlavě. Dodržuje dohodnuté tréninkové oblečení i obuv.

5. Pro  maximální soustředění všech děvčat na tréninku, je v době tréninku  zakázán vstup do prostor a místa konajícího se tréninku rodičům, prarodičům a jiným osobám. Případné dotazy rodičů mohou být vždy po tréninku. Rodiče čekají na děti před tělocvičnou, popřípadě je jim umožněn vstup maximálně do šaten. Rodič nevstupuje bez vyzvání trenéra do tělocvičny

6. Každá mažoretka je povinna se účastnit jak tréninku mažoretek, tak pohybové průpravy (balet a gymnastika). Balet a gymnastika – pohybová průprava PTP -  je stejně důležitá jako trénink mažoretek a naopak.  Mažoretka, která nebude docházet pravidelně na pohybovou průpravu, nebo na trénink s hůlkou, není správně připravena a  nebude zařazena do soutěžních sestav.

7.  Pro připravenost a pro úspěšnost na soutěžích a vystoupeních je nutná nejvyšší možná účast na trénincích mažoretek a na  trénincích PTP. Protože trénink není každý den, musí mažoretka dodržovat tréninkový plán, který předá trenérka dětem na tréninku. Tréninkový plán je podobný jako ve škole výukový.  Vynechaný trénink nebo balet a gymnastika se musí dohnat. Pokud tak není, daná mažoretka brzdí celý kolektiv. Z toho pak vyplývá zklamání a její zodpovědnost z případného neúspěchu celého družstva na soutěžích.

8. Každá mažoretka, která nějaký trénink ze závažného důvodu zameškala, příjde na trénink připravena tak, aby zvládala bezproblémově navázat ve svém družstvu na předcházející trénink, jak sestavami, tak kvalitou prvků nacvičených v minulých trénincích.  Mažoretka se domluví s jinou mažoretkou daného družstva, či individuálně dotrénuje prvky doma. Případně pomůže sledování videí z tréninku poslaných trenérkami na email rodičům.

9. Mažoretka a rodiče zodpovědně přistupují ke všem vystoupením a akcím našeho klubu. Práce v oddíle je kolektivní prácí. Mažoretka a rodiče zodpovídají za pravidelnou účast na všech trénincích, vystoupeních, soustředěních a všech akcích oddílu. V případě jakékoliv náhlé i plánovité nezbytně nutné nepřítomnosti, rodiče mažoretku řádně omluví v dostatečném předstihu emailem (mazoretky-ballerisimo@seznam.cz). Zodpovědnost z nepřítomnosti je pak vůči celému kolektivu Ballerisima. Trenérky evidují docházku dětí na tréninky. V případě neuspokojivé docházky bude mažoretka nepřipravena, nebude v soutěžních sestavách a bude  přesunuta jako náhradnice.

10. Neúčast na jakékoliv soutěži je nepřípustná. Termíny soutěží jsou vypsány každoročně dlouho dopředu (nejpozději v lednu známe soutěžní kalendář na danou sezónu). Je na každém z rodičů jestli se rozhodne si naplánovat svou dovolenou tak, ať je jejich dcera po celý rok jen náhradnicí a bude podporovat z tribuny, nebo bude i soutěžit a sbírat úspěchy s oddílem. To platí i pro nepřítomnost dětí z důvodu účasti v školy v přírodě. Rodiče zajistí přítomnost mažoretek na soutěžích a akcích klubu. Mažoretkový sport je kolektivním sportem. Pokud 24 děvčat spolupracuje a jedna z nich si povinnosti neplní, trpí díky této jedné mažoretce celý kolektiv. Taková sportovkyně nemůže být součástí soutěžní sestavy.

11. Jakékoliv rozhodnutí o zařazení mažoretky do daných choreografií, jak skupinových, tak sólových je plně v rukou trenérek. Vybrání mažoretky do sóla, dua, tria, sedmice, sestavy či defilé, a to v jakékoliv disciplíně a počtu je plně na rozhodnutí trenérek. Celkové startovné se pak dělí počtem soutěžících mažoretek z celého klubu tak, aby každá mažoretka platila stejnou částku. Na soutěžích si hradí startovné zvlášť pouze mažoretky za sólo.

12. Mažoretka patří do skupiny Ballerisimo, tudíž i v sóloformacích reprezentuje oddíl Ballerisimo. Trenérky mají na starost choreografii sóloformace (pokud není domluveno jinak, a to zejména u starších děvčat), hudbu i kostým mažoretky. Medaile na soutěži je majetkem mažoretky. Diplomy a poháry jsou majetkem Ballerisima jako celku. Od sezóny 2019 bude diplom za velkou a malou formaci majetkem Ballerisima, diplomy za sóla, dua a tria si děvčata budou nechávat. Poháry se shromažďují na společném místě, v budoucnu budou přesunuty do tanečního sálu Ballerisima.

13. Základním pravidlem je „Mažoretka je hrdá za příslušnost ke svému týmu. Pověst celého týmu chrání a rozvíjí ji kladným směrem.“.   Jakýkoliv únik, informací týkajících se tréninků, soustředění, vytvářených choreografiích, pravidlech, postupech, plánu tréninku, témat,… směrem ke  konkurenci či široké veřejnosti je kvalifikováno jako hrubé porušeni základních pravidel skupiny Ballerisimo. Mažoretka, která toto pravidlo poruší, nemá místo v týmu Ballerisima. Toto pravidlo je závazné pro mažoretky i jejich rodiče.

14. Mažoretka na pokyn trenérky převezme kostým a  jeho součásti, týmové oblečení či další výbavu. V této době je za tyto věci  zodpovědná. Mažoretka, která ukončí své členství v týmu a má ve svém držení jakékoliv věci týmu, vždy vrací tyto věci své trenérce. V případě ztráty kostýmu, nebo jeho části, či společné věci, mažoretka uhradí ztracenou věc za pořizovací částku na vlastní náklady.

15. Informace o akcích a novinkách vždy dávají trenérky dětem na tréninku, a to na lístečcích a elektronicky formou emailu. Povinností každé mažoretky a rodičů je  pravidelně sledovat tyto informační kanály, zejména pak email a včas reagovat na změny. Naše webové stránky jsou www.ballerisimo.webnode.cz

16. Pokud mažoretka, jako členka kolektivu Ballerisima hrubě, nebo opakovaně méně závažně poruší ustanoveni tohoto řádu, může být mažoretka  vyloučena z choreografie, nebo později i z oddílu. Toto rozhodnutí o ukončení členství v týmu Ballerisimo provede vždy vedení klubu.

 17. Řád mažoretek je závazný soupis pravidel pro všechny členky týmu Ballerisimo a rodičů. Jeho změna je vyhrazena. Povinností mažoretek a rodičů je pravidelně sledovat jeho dzměny. Neznalost řádu neomlouvá. Smysl pro zodpovědnost využijí děti i v životě.

18. Jakákoliv věc (kostým, mikina,…) na kterou přispívá kromě rodičů i oddíl Ballerisimo se stavá majetkem Ballerisima jako celku.

19. Oddíl disponuje kvalitním trenérským týmem. Trenérky oddílu Ballerisimo prošly mnoha kurzy, seminářemi a jsou držitelkami mnoha osvědčení ze školení v oblasti mažoretkového sportu a trenérství. Rodiče i mažoretky plně respektují rozhodnutí kvalifikovaných trenérek, do jejich rozhodnutí nijak nezasahují.  Trenérky se dětem věnují zdarma a bez nároků na jakoukoliv odměnu.

20. Oddíl Ballerisimo není pouze kroužek, ale sportovní klub, který se věnuje mažoretkovému sportu, a to na republikové, i mezinárodní úrovni.

21. Pozdní příchody na trénink či dřívější odchody z tréninku netolerujeme (opět jako ve škole). Tréninky netrvají dlouho a musíme čas využít efektivně vzhledem k nastavenímu tréninkovému plánu. Omuvení z tréninku pouze ze závažných důvodů (nemoc jako chřipka, angína,… atd). Rýma není důvod k omluvě tréninku. Oslavy a jiné se omlouvají pouze ve výjimečných případech, pokud je absence na tréninzích jinak minimální (vedeme docházku) a s povolením trénérky daného družstva. Jsme sportovní oddíl, ne kroužek a je tak potřeba k tomu přistupovat. Vše je o domluvě a přístupu. Zvažte, prosím, další aktivity dětí ve zbylém volném čase. Potřebují i odpočívat, když nějaký den tréninky nemají a mažoretky jsou na „časový zápřah“ dětí dostačující. Velmi důležitý je každodenní trénink doma

22. Oddíl zodpovídá za kostýmy – šití sestav i sedmic má na starost vybraná švadlena, nebo švadleny klubu. To samé platí i o sóloformacích. Návrh kostýmu podávají trenérky po poradě s mažoretkovu, popřípadě poté s rodičem. Kostým musí korespondovat s hudbou a tématem. Pokud nemá mažoretka zájem o šití kostýmu, půjčuje si kostým z loňských sezón, a to za poplatek za obnošení kostýmu.

23. Platí hiearchie – nejdůležitější jsou skupinové formace (sestava, defilé, velký mix), poté sedmice (baton, pompom, 2baton, mix), poté tria a dua. Nejméně prioritní je sólo. Děláme kolektivní sport a takto k němu budeme přistupovat. Jakákoliv skupinová choreografie je nadřazena individuální choreografii.

24. Rodiče svým podpisem na přihlášce stvrzují, že souhlasí s řádem našeho sportovního oddílu.V Hlučíně dne 1.9.2015                                                                                 Karin Wronová, hlavní vedoucí.